• Apply Please click
  Admission Period 1 August 2019 - 10 October 2019Read more
 • Logistics and Supply Chain
  เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562Read more
 • TRAINING PRIMAVERA PROGRAM

  TRAINING PRIMAVERA PROGRAM

 • สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่ง

  ทางรางไทยมาร่วมงาน Smart Rail Asia 2016

  โดยมี Pavilion ของสมาคมฯ

 • Super start to 2018 in Thailand

  as we've teamed up with Mahidol University on a new graduate-level rail engineering programme

โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

logo 100

การแข่งขันและความร่วมมือทางธุรกิจในยุคแห่งการค้าเสรี ปัจจุบันนั้นมิใช่เป็นเพียงการแข่งขันและความร่วมมือระหว่างองค์กรกับองค์กรเท่านั้น แต่เป็นการแข่งขันและความร่วมมือระหว่างโซ่อุปทานกับโซ่อุทาน การแข่งขันและความร่วมมือนี้มีนัยสำคัญต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจดังกล่าว ทำให้เกิดกระแสการตื่นตัวขององค์กรต่างๆ ในการนำโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทั้งในมิติของวิศวกรรมและการจัดการมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งในภาคอุตสาหกรรมและในภาคการบริการ เช่น บริการสุขภาพ รัฐบาลไทยได้กำหนดให้โลจิสติกส์และอุตสาหกรรมการแพทย์เป็น 2 ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคตของประเทศ ในส่วนของจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานครและเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้นั้น โลจิสติกส์อุตสาหกรรมและบริการมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด รวมถึงการคมนาคมขนส่งผ่านจังหวัด นอกจากนี้ยังพบว่าในภาคบริการสุขภาพซึ่งมีการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงและประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ แต่กลับยังไม่ได้มีการนำหลักการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเข้าไปประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนนโยบายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศเท่าที่ควร จากพัฒนาการทางเศรษฐกิจในข้างต้นส่งผลให้มีความต้องการบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการออกแบบ วางแผน ดำเนินการ และประเมินผลโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแบบบูรณาการทั้งระบบทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งให้ความสำคัญทั้งกับโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและบริการและโลจิสติกส์การดูแลสุขภาพไปพร้อมๆ กัน

 

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

            หลักสูตรนี้เป็นพหุวิทยาการซึ่งบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการอุตสาหกรรม การบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาศาสตร์สุขภาพ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเข้ากับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์พหุวิทยาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีทักษะในการทำวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ เป็นผู้นำความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

            เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว  มหาบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถดังนี้     

1. มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

2. มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจัย สร้างงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและดำเนินกระบวนการวิจัยได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามจริยธรรมการวิจัย และสามารถใช้กระบวนการวิจัยผลิตงานวิชาการอื่นๆ ทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

4. มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

             เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้วหลักสูตรคาดหวังว่ามหาบัณฑิตจะสามารถ

1. สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่างมีจริยธรรม

2. ประยุกต์หลักการจัดการสินค้าคงคลัง คลังสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้า ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประยุกต์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการปรับปรุงอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ

4. วิเคราะห์ปัญหาและเสนอวิธีการแก้ปัญหาตามระเบียบวิธีวิจัยอย่างป็นระบบได้

5. ทำงานเป็นทีมร่วมกับสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

6. สื่อสารและเลือกวิธีการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
25/25 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 0 2889 2138 ต่อ 6619

Copyright ©2019 Faculty of Engineering, Mahidol University. All Rights Reserved.

facebook_page_plugin
facebook_page_plugin